js查找树结构某元素,并找到其所有祖先

16986次浏览

前言

写了一个类似element ui的级联面板的那个组件,不同的是,组件可以类似tree选择,选择某个子元素,就返回单个子元素,选择所有子元素,返回父元素。回头整理一下。开源出来。

难点

感觉难点就是数据回填,数据操作倒是不是很难。

数据操作思路:

选中某个节点,然后根据其parent_id,递归查找父元素。假如子元素个数和选中个数相等,父元素选中,不相等,则所有父元素半选状态。

数据回填就稍微麻烦一点

首先:递归查找到要回填的数据,使其状态为选中,假如选中的数据有子元素,则所有子元素选中。

其次,找到选中数据的所有父元素,然后改变其状态,使其变为半选。然后对数据进行一个展示。

部分代码

递归查找所有父元素代码:

 findAllParent(node, tree, parentNodes = [], index = 0) {
   if (!node || !node[this.sprops.parent]) {
    return
   }
   this.findParent(node, parentNodes, tree)
   let parentNode = parentNodes[index]
   this.findAllParent(parentNode, tree, parentNodes, ++index)
   return parentNodes
  },
  findParent (node, parentNodes, tree) {
   for (let i = 0; i < tree.length; i++) {
    let item = tree[i]
    if (item[this.sprops.value] === node[this.sprops.parent]) {
     parentNodes.push(item)
     return
    }
    if (item.children && item.children.length > 0) {
     this.findParent(node, parentNodes, item.children)
    }
   }
  },

递归查找当前节点源码

 getCheckedNodes(data, value) {
   data.forEach(item => {
    if (value === item[this.sprops.value]) {
     this.checkedNodes.push(item)
     this.$set(item, 'checked', true)
     this.$set(item, 'isIndeterminate', false)
     this.childrenChecked(item, true)
    } else {
     if (item.children && item.children.length > 0) {
      this.getCheckedNodes(item.children, value)
     }
    }
   })
  },

回填代码,对所有父元素进行半选。

 valForeach(val) { 
   val.forEach(item => {
    this.getCheckedNodes(this.options, item)
   })
   let checkednodeTree = {}
   this.checkedNodes.forEach(node => {
    checkednodeTree[node[this.sprops.value]] = this.findAllParent(node, this.options)
   })
   // console.log(checkednodeTree)
   for (let key in checkednodeTree) {
    if (checkednodeTree[key] && checkednodeTree[key].length > 0) {
     let parentArray = checkednodeTree[key].reverse()
     parentArray.forEach((item, index) => {
      this.$set(item, 'isIndeterminate', true)
      this.onelineClick(item, index + 1, 'init')
     })
    }
   }
  },

上述就是对于查找树结构,循环递归查找节点的一些介绍。

Tags: jsjs tree

相关文章: