js实现网页换肤功能,javascript网页更换皮肤功能

33472次浏览

引子

网页换肤是一门老技术了,老的现在都不怎么流行了。但是,有时候有些客户就是想要这个换肤功能。于是就实践做了一下网页换肤,方法有很多,下面先对一种方法做一下简单的介绍。

网页换肤的基本原理

基本原理很简单,就是使用 JS 切换对应的 CSS 样式表。例如导航网站 Hao123 的右上方就有网页换肤功能。除了切换 CSS 样式表文件之外,通常的网页换肤还需要通过 Cookie 来记录用户之前更换过的皮肤,这样下次用户访问的时候,就可以自动使用上次用户配置的选项。 那么基本工作流程就出来了:访问网页——JS 读取 Cookie ——如果没有,使用默认皮肤——如果有,使用指定皮肤;用户点击换肤选项——JS 控制替换对应的 CSS 样式表——将皮肤选项写进 Cookie 保存。

网页换肤事先需要的准备

首先你可能要准备多套 CSS 样式表文件,当点击换肤按钮的是,使用 JS 来切换对应的 CSS 样式表。之后,就是在网页上增加一个 ul li 列表,用 CSS 修饰一下做成换肤选项。例如:

enter image description here

下面我们就来看具体功能代码。

实现点击切换对应 CSS 功能

html代码,包括点击和下拉2中形式,如下:

<P>请选择下面的下拉菜单测试换肤效果</P>
<a href=# onclick="changecss('css.css')">css.css</a>
<a href=# onclick="changecss('css1.css')">css1.css</a>
<a href=# onclick="changecss('css2.css')">css2.css</a>
<a href=# onclick="changecss('css3.css')">css3.css</a>
<br>
<select onchange="changecss(this.value)">
<option>选择样式单文件</option>
<script language="javascript">
var csss=new Array();
csss[0]="css.css";
csss[1]="css1.css";
csss[2]="css2.css";
csss[3]="css3.css";
var i;
for(i=0;i<4;i++)
   if(thisskin==csss[i])
      document.write("<option value=\""+csss[i]+"\" selected>"+csss[i]+"样式单文件</option>");
   else
      document.write("<option value=\""+csss[i]+"\">"+csss[i]+"样式单文件</option>");
</script>
</select>

js代码如下:

function SetCookie(name,value){
   var argv=SetCookie.arguments;
   var argc=SetCookie.arguments.length;
   var expires=(2<argc)?argv[2]:null;
   var path=(3<argc)?argv[3]:null;
   var domain=(4<argc)?argv[4]:null;
   var secure=(5<argc)?argv[5]:false;
   document.cookie=name+"="+escape(value)+((expires==null)?"":("; expires="+expires.toGMTString()))+((path==null)?"":("; path="+path))+((domain==null)?"":("; domain="+domain))+((secure==true)?"; secure":"");
}
function GetCookie(Name) {
   var search = Name + "=";
   var returnvalue = "";
   if (document.cookie.length > 0) {
      offset = document.cookie.indexOf(search);
      if (offset != -1) {   
         offset += search.length;
         end = document.cookie.indexOf(";", offset);            
         if (end == -1)
            end = document.cookie.length;
         returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset,end));
      }
   }
   return returnvalue;
}
var thisskin;
thisskin=GetCookie("nowskin");
if(thisskin!="")
   skin.href=thisskin;
else
   skin.href="css.css";
function changecss(url){
   if(url!=""){
      skin.href=url;
      var expdate=new Date();
      expdate.setTime(expdate.getTime()+(24*60*60*1000*30));
      //expdate=null;
                  //以下设置COOKIES时间为1年,自己随便设置该时间..
      SetCookie("nowskin",url,expdate,"/",null,false);
   }
}
案例效果预览

Tags: jsCookie

相关文章:

 1. Tuttikiwi
  1
  看不懂,看css有点懵逼
 2. Tuttikiwi
  2
  直接一点简单粗暴告诉我们css js html 好不好呀